မိသားစုနွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ္သည္ ျပည္႔စံုျပီး အၾကိဳးျပဳေသာ အေလ႔အထားတစ္ခုျဖစ္သည္။

- GLOCO ကေလးကုသေရးသည္ သင္၏ေဆးခန္း၌ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုေပးေသာ စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္းစနစ္ျဖစ္သည္႔အားေလ်ာ္စြာ ေႏြးေထြးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မလိုအပ္ေသာ အဆင္မေျပမွဳ (အခက္အခဲမ်ား)ျဖစ္ေသာ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေဆးမွတ္တမ္းစာမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေဆးညႊန္႔မ်ား၊ တန္းစီျခင္းနွင့္ ေခၚယူျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ GLOCO စနစ္သည္ ေဆးရံုလုပ္ငန္းရွဳေထာက္အတြက္ နည္းပညာဆိုရာ တီထြင္မွဳအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေဆးရံုလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အရည္အေသြးေကာင္း၊ ျပည္႔စံုမွန္ကန္မွဳအရိွဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

Gloco သည္လည္း ၁၈ နွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးမွဳတြင္ ထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ နိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ မ်ားစြာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသလို၊ ၄င္းသည္လည္း Malaysia’s Ministry of Health (MOH) ၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။Paeds Network တပ္ဆင္ျခင္း

ယေန႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာင္းမြန္ေသာေခတ္တြင္ သတင္းမ်ားဖလွယ္နိုင္ျခင္းသည္ အၾကိဳးမ်ားစြာရရိွပါသည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိလ္ေရးနွင့္ စာရင္းစနစ္မ်ားတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ သတင္းမ်ားရယူဖလွယ္ျခင္းသည္ ရွဳပ္ေထြးေသာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာ လြယ္ကူေသာ အေထာက္အကူမ်ားစြာကိုေပးပါသည္။ထိေတြ႔မွဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္း

 • ထိေတြ႔လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္႔ရဲ့ မွတ္တမ္း နွင့္ အစီစင္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာ၏မွတ္တမ္းစာ၊ ပံုမ်ားနွင့္ X-Ray မ်ားအားလည္း လွည္႔ပတ္ ဆြဲယူၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာလည္ပတ္သူ ဧည္႔သည္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း လက္ကေလးျဖင္႔ ေရြ႔ျပီးၾကည္႔ပါ။


အခက္ခဲမရိွေသာ အစဥ္အစီေရးဆြဲျခင္း

သင္ဟာ ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Gloco သည္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အလြယ္တကူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 • ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံ၏အခန္းထဲ၌ ရိုးရွင္းေသာ တပ္ဆင္မွဳကိုျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း
 • အမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာအခန္းတြင္းမ်ား၌ သင္႔ေတာ္သလိုတပ္ဆင္နိုင္ျခင္း
MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္း

MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည္႔ ထုတ္လုပ္မွဳစံနွန္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ေဆး၏အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား
 • အတုအပမွသတိေပးျခင္း
 • က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတုမ်ား၏ တန္ျပန္အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳ
 • ေဆးတုမ်ားေၾကာင္႔ ေသြးမသန္႔ရွင္းျဖစ္ျခင္း

ထူးျခင္းသည္႔ လကၡဏာမ်ားမွာ


ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • အသက္ (၀-၃၆ လ အထိမွ ၂-၂၀နွစ္အထိ) ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ျခင္း
 • အသက္ (၀-၃၆ လ အထိမွ ၂-၂၀နွစ္အထိ) အရပ္အျမင့္ေပ တိုင္းတာျခင္း
 • အသက္ (၀-၃၆ လ အထိ) အား ဦးေခါင္းအား ပတ္လည္ အလ်ားတိုင္းတာျခင္း
 • အသက္ (၂-၂၀နွစ္အထိ)အား BMI
 • သတိေပးျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမွဳအားေဖာ္ျပျခင္း
 • လွ်ပ္စစ္ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားအား လက္ေရးျဖင့္ေရးျခင္း
 • ေဆးနွင့္ ေဆးညႊန္႔ေနာက္ခံသမိ္ုင္းအား စုေပါင္းထားျခင္း
 • ခႏၵာကိုယ္အစိပ္အပိုင္းျပဇယားကြက္စနစ္၊ ပံုမ်ားနွင့္ သရုပ္ေဖာ္ျခင္း ပံုရိပ္မ်ား စာရြက္စာတမ္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

 • ပံုရိပ္မ်ား စာရြက္စာတမ္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

  • လူနာမ်ား၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဓါတ္ပံုမ်ား၊ မွတ္စုေဟာင္းမ်ားနွင့္ X-Ray ပံုရိပ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း
  • ျမင္နိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ားအား နွဳိင္းယွဥ္နိုင္ျခင္း (ပံုေဟာင္းနွင့္ ပံုသစ္မ်ား)
  • Scanner နွင့္ တိုက္ရိဳက္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း

  ေငြျဖတ္ပိုင္းနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

  • ပံုကပ္နံရံ ကုပၼဏီမ်ားနွင့္ လူနာ၏ေငြေရးေၾကးေရးမ်ား
  • လူနာ၏အေၾကြး ျမင့္တက္လာျခင္း သတိေပးခ်က္
  • လက္ခံျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ ေငြစာရင္းမ်ား လက္ခံနိုင္ျခင္း
  • Medisave ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း (စဂၤပူနိုင္ငံအတြင္းသာ)
  • ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမးမ်ားအား အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားျခင္း
  • မိသားစု ေငြျဖတ္ပိုင္း
  • အေၾကြးမွတ္စုနွင့္ ျပန္အမ္းေငြ

  အစိုးရဘက္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • ICD-10 အေျခအေန အစီရင္ခံစာ
  • ေဆးျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီရင္ခံစာ
  • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစေသာ ေဆးမ်ား အစီရင္ခံျခင္း

  လူနာ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

  • Free Mykad စက္ရိယာျဖင့္ ဖတ္ရွဳနိုင္ျခင္း
  • လူနာသည္ သူ၏ဓါတ္ပံုနွင့္တကြ မွတ္ပံုတင္ရျခင္း
  • လူနာနွင့္ မတည္႔ေသာ ေဆးမ်ား
  • လူနာ၏ ေျပာင္းလဲလာမွဳ အက်ည္းခ်ဳပ္
  • လူနာအေျခအေန ပံုနွိပ္ထုပ္ယူျခင္း
  • လူနာ၏ အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳး
  • လူနာ၏ ေဆးမွတ္တမ္း သမိုင္း
  • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းနွင့္ ေသရည္ေသာက္ျခင္း သမိုင္း

  ေဆးခန္းနွင့္ ေဆးညႊန္႔

  • ေဆးေဖာ္စပ္သူနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း
  • ကုန္ပစၥည္းကုန္နီးအခ်ိန္၌ အခ်က္ျပျခင္း ( သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္မတိုင္မွီ အဆင့္ (၅)ဆင့္ ထားရိွျခင္း
  • အလိုအေလ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အမ်ိဳးအမည္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံုနွိပ္ျခင္း
  • ေဆးတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ မတည္႔သည့္ေဆးမ်ားခြဲျခားျခင္းနွင့္ ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ား
  • ထပ္ခါတလဲလဲ ေဆးမွာယူျခင္း
  • ေဆးညႊန္႔စာရြက္အား ထုတ္ေ၀ျခင္း

  ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ အမ်ားသံုး form ပံုစံမ်ား

  • ေဆးခြင့္ယူရာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဆးလက္မွတ္မ်ား
  • က်န္းမာသန္စြမ္း ေရာဂါကင္းစင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္ ၾကံ႔ခိုင္ေရးအတြက္ေလ႔က်င္႔ခန္းလက္မွတ္မ်ား
  • စာေမးပြဲေမးခြန္းလႊာမ်ား (လုပ္ငန္းမ၀င္ခင္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္စစ္ေဆးေရး၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံ)

  ကုသျခင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး

  • ေဆးသမိုင္းအား စုေပါင္းျခင္း
  • ေဆးမွတ္တမ္းသမိုင္းနွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား
  • နာတာရွည္ေရာဂါကုသေရးအစီစဥ္မ်ားနွင့္ အစီရင္ခံျခင္း (ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အ၀လြန္ေရာဂါနွင့္ ရုတ္တရက္ ေရာဂါရရိွျခင္း)
  • လႊဲေျပာင္းစာ
  • က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း ပံုစံနမူနာ

  ရက္ခ်ိန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

  • ရက္ခ်ိန္း TV ဖန္သားေပၚ၌ လူနာ၏ ဓါတ္ပံုေပၚေနျခင္း
  • MS Outlook ျဖင့္ SMS သတိေပးစနစ္တပ္ဆင္ထားျခင္း
  • စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ Drag and Drop” စနစ္ျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေန႔ရက္၊ လ နွင့္ ေဒါက္တာျဖင့္ ခ်ိန္ညိွေပးျခင္း
  • အေထာက္အပံ့ေန႔ရက္၊ ရက္သတ္သပၸတ္နွင့္ လအား ၾကည္႔ျမင္နိုင္ျခင္း

  တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

  • ဆရာ၀န္ အေျမာက္အမ်ား၏ေစာင့္ဆိုင္းတန္းစီျခင္းအား အကူအညီေပးျခင္း
  • လူနာမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ တန္းစီျခင္းအေျခအေနမ်ား
  • LED TV ျဖင့္တန္းစီနည္းအား ျပသေနျခင္း

  စက္ကိရိယာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

  • အသံုးျပဳသူအဆင့္ လံုျခဳံေရး
  • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ SQL Database
  • စက္ (system) backup

  SMS သတိေပးျခင္း

  • အလိုအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ SMS မွတဆင့္ သတိေပးျခင္း (SMS modern နွင့္ Sim Card လိုအပ္ပါသည္။)
  • လူနာမ်ားအား အုပ္စုလိုက္ SMS ပို႔ျခင္း
  • ၾကိဳတင္ SMS သတိရမိျခင္း

  ေဆးဘက္ဆိုင္ရာျပ ဇယားကြက္

  • ICD-10 ကုတ္ပါေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း
  • အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဇယားကြက္ နွင့္ အေျခအေနမ်ား (BP, Peak Flow, FBS, HbA1c, HDL, LDL, Triglycerdie နွင့္အျခားေသာအရာမ်ား)
  • ကေလးကုသေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ (၆)ခ်က္ပါ ဇယားကြက္မ်ား

  မူပိုင္ထုပ္ေ၀ခြင့္@ 2015-2010. အခြင့္အေရးအားလံုး ကန္႔သတ္ထားသည္။