သင္႔လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ္

- သင္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ျပည္႔စံုလိမ္႔မယ္လို႔ သင္စိတ္ကူးယဥ္ဖူးပါသလား။ GLOCO သြားဘက္ဆိုင္ရာသည္ သင္၏ျပသနာအားလံုးအား ေျဖရွင္းေပးနိုင္ေသာ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မလိုအပ္ေသာ အဆင္မေျပမွဳ (အခက္အခဲမ်ား)ျဖစ္ေသာ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေဆးမွတ္တမ္းစာမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေဆးညႊန္႔မ်ား၊ တန္းစီျခင္းနွင့္ ေခၚယူျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ GLOCO စနစ္သည္ ေဆးရံုလုပ္ငန္းရွဳေထာက္အတြက္ နည္းပညာဆိုရာ တီထြင္မွဳအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေဆးရံုလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အရည္အေသြးေကာင္း၊ ျပည္႔စံုမွန္ကန္မွဳအရိွဆံုး ျဖစ္သည႔္အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။

Gloco သည္လည္း ၁၈ နွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးမွဳတြင္ ထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ နိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ မ်ားစြာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသလို၊ ၄င္းသည္လည္း Malaysia’s Ministry of Health (MOH) ၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။Dental Network တပ္ဆင္ျခင္း

ယေန႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာင္းမြန္ေသာေခတ္တြင္ သတင္းမ်ားဖလွယ္နိုင္ျခင္းသည္ အၾကိဳးမ်ားစြာရရိွပါသည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိလ္ေရးနွင့္ စာရင္းစနစ္မ်ားတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ သတင္းမ်ားရယူဖလွယ္ျခင္းသည္ ရွဳပ္ေထြးေသာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာ လြယ္ကူေသာ အေထာက္အကူမ်ားစြာကိုေပးပါသည္။ထိေတြ႔မွဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္း

 • ထိေတြ႔လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္႔ရဲ့ မွတ္တမ္း နွင့္ အစီစင္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာ၏မွတ္တမ္းစာ၊ ပံုမ်ားနွင့္ X-Ray မ်ားအားလည္း လွည္႔ပတ္ ဆြဲယူၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာလည္ပတ္သူ ဧည္႔သည္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း လက္ကေလးျဖင္႔ ေရြ႔ျပီးၾကည္႔ပါ။


အခက္ခဲမရိွေသာ အစဥ္အစီေရးဆြဲျခင္း

သင္ဟာ ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Gloco သည္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အလြယ္တကူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 • ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံ၏အခန္းထဲ၌ ရိုးရွင္းေသာ တပ္ဆင္မွဳကိုျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း
 • အမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာအခန္းတြင္းမ်ား၌ သင္႔ေတာ္သလိုတပ္ဆင္နိုင္ျခင္း
MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္း

MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည္႔ ထုတ္လုပ္မွဳစံနွန္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ေဆး၏အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား
 • အတုအပမွသတိေပးျခင္း
 • က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတုမ်ား၏ တန္ျပန္အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳ
 • ေဆးတုမ်ားေၾကာင္႔ ေသြးမသန္႔ရွင္းျဖစ္ျခင္း

ထူးျခင္းသည္႔ လကၡဏာမ်ားမွာ


လူနာ၏ သြားဘက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား

 • “Point & Click”နွင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ လက္ေရး ဇယားကြက္ (လူၾကီးပိုင္းသြားမ်ားနွင့္ ကေလးသြားမ်ား)
 • လူနာ၏သြားမွတ္တမ္း နွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္း
 • လူနာ၏သြား ဓါတ္ပံုမ်ားနွင့္ X-Ray ပံုရိတ္မ်ား

တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • ဆရာ၀န္ အေျမာက္အမ်ား၏ေစာင့္ဆိုင္းတန္းစီျခင္းအား အကူအညီေပးျခင္း
 • လူနာမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ တန္းစီျခင္းအေျခအေနမ်ား
 • LED TV ျဖင့္တန္းစီနည္းအား ျပသေနျခင္း

ေငြျဖတ္ပိုင္းနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

 • ေဆးေဖာ္စပ္သူနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း
 • ကုန္ပစၥည္းကုန္နီးအခ်ိန္၌ အခ်က္ျပျခင္း ( သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္မတိုင္မွီ အဆင့္ (၅)ဆင့္ ထားရိွျခင္း
 • အလိုအေလ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အမ်ိဳးအမည္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံုနွိပ္ျခင္း
 • ေဆးတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ မတည္႔သည့္ေဆးမ်ားခြဲျခားျခင္းနွင့္ ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ား
 • ထပ္ခါတလဲလဲ ေဆးမွာယူျခင္း
 • ေဆးညႊန္႔စာရြက္အား ထုတ္ေ၀ျခင္း

အစိုးရဘက္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္မွဳလိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • X-Ray မွတ္တမ္းနွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား
 • သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံမ်ား
 • ေရးထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား
 • အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အစီစဥ္
 • လူနာ၏သြားဘက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ
 • ကုသခအတြက္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယား
 • လုပ္သားမ်ား၏ နာမည္စာရင္း
 • ICD-10 အေျခအေန အစီရင္ခံစာ
 • ေဆးျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီရင္ခံစာ
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစေသာ ေဆးမ်ား အစီရင္ခံျခင္း
 • ေငြေၾကးစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားျခင္း
 • အေရးေပၚေခၚဆိုရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူနာ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • လူနာသည္ သူ၏ဓါတ္ပံုနွင့္တကြ မွတ္ပံုတင္ရျခင္း
 • လူနာနွင့္ မတည္႔ေသာ ေဆးမ်ား
 • လူနာ၏ ေျပာင္းလဲလာမွဳ အက်ည္းခ်ဳပ္
 • လူနာအေျခအေန ပံုနွိပ္ထုပ္ယူျခင္း
 • လူနာ၏ အနီးစပ္ဆံုးေဆြမ်ိဳး
 • လူနာ၏ ေဆးမွတ္တမ္း သမိုင္း

ပံုရိပ္မ်ား စာရြက္စာတမ္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

 • လူနာမ်ား၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဓါတ္ပံုမ်ား၊ မွတ္စုေဟာင္းမ်ားနွင့္ X-Ray ပံုရိပ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း
 • ျမင္နိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ားအား နွဳိင္းယွဥ္နိုင္ျခင္း (ပံုေဟာင္းနွင့္ ပံုသစ္မ်ား)
 • Scanner နွင့္ တိုက္ရိဳက္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း

ေငြျဖတ္ပိုင္းနွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

 • ပံုကပ္နံရံ ကုပၼဏီမ်ားနွင့္ လူနာ၏ေငြေရးေၾကးေရးမ်ား
 • လူနာ၏အေၾကြး ျမင့္တက္လာျခင္း သတိေပးခ်က္
 • လက္ခံျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ ေငြစာရင္းမ်ား လက္ခံနိုင္ျခင္း
 • Medisave ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း (စဂၤပူနိုင္ငံအတြင္းသာ)
 • ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမးမ်ားအား အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားျခင္း
 • မိသားစု ေငြျဖတ္ပိုင္း
 • အေၾကြးမွတ္စုနွင့္ ျပန္အမ္းေငြ

ကုသျခင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး

 • ေဆးသမိုင္းအား စုေပါင္းျခင္း
 • ေဆးမွတ္တမ္းသမိုင္းနွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား
 • ေတာင္းဆိုထားေသာ လူနာအားကုသေပးျခင္း
 • ကုသေရးစာရင္းနွင့္ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
 • လႊဲေျပာင္းစာ

ရက္ခ်ိန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • ရက္ခ်ိန္း TV ဖန္သားေပၚ၌ လူနာ၏ ဓါတ္ပံုေပၚေနျခင္း
 • MS Outlook ျဖင့္ SMS သတိေပးစနစ္တပ္ဆင္ထားျခင္း
 • စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ Drag and Drop” စနစ္ျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေန႔ရက္၊ လ နွင့္ ေဒါက္တာျဖင့္ ခ်ိန္ညိွေပးျခင္း
 • အေထာက္အပံ့ေန႔ရက္၊ ရက္သတ္သပၸတ္နွင့္ လအား ၾကည္႔ျမင္နိုင္ျခင္း

တန္းစီေစာင္႔ဆိုင္းျခင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • အသံုးျပဳသူအဆင့္ လံုျခဳံေရး
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ SQL Database
 • စက္ (system) backup

SMS သတိေပးျခင္း

 • အလိုအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ SMS မွတဆင့္ သတိေပးျခင္း (SMS modern နွင့္ Sim Card လိုအပ္ပါသည္။)
 • လူနာမ်ားအား အုပ္စုလိုက္ SMS ပို႔ျခင္း
 • ၾကိဳတင္ SMS သတိရမိျခင္း (ေဆးခန္း/ ဓါတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းျဖင့္)

မူပိုင္ထုပ္ေ၀ခြင့္@ 2015-2010. အခြင့္အေရးအားလံုး ကန္႔သတ္ထားသည္။