သင္႔လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ စုေပါင္းတပ္ဆင္ထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ္တစ္ခု

GLOCO ေဆးရံုသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေဆးရံုသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ အခက္ခဲအားလံုး၏အေျဖကို ေပးစြမ္းနိုင္ေသာ ေဆးရံုတစ္ရံုျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္စကၠဴစရင္းျပဳစုရာ၌အဆင္မေျပမွဳမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆးမွတ္စုစာရင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အလွည္႔က်တန္းစီျခင္းနွင့္ ေခၚယူျခင္းမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးပါသည္။ GLOCO HIS သည္ သင္႔ေဆးခန္း၏အရည္အေသြး၊ တိက်မွန္ကန္မွဳနွင္႔ လွ်င္ျမန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၈ႏွစ္အတြင္း ရရိွခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳျဖင္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျပီးတကာလ၊ Gloco က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳ၌ ထိပ္ဆံုးေနရာက ရပ္တည္လာခဲ့ပါသည္။ Gloco စနစ္သည္ နိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ရိွေသာ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားအား လြယ္ကူေသာအုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ကို ေပးရံုမကဘဲ မေလးရွားနိုင္ငံက်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ေအာင္ျမင္မွဳ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာပါသည္။HIS Network တပ္ဆင္ျခင္း

ယေန႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာင္းမြန္ေသာေခတ္တြင္ သတင္းမ်ားဖလွယ္နိုင္ျခင္းသည္ အၾကိဳးမ်ားစြာရရိွပါသည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိလ္ေရးနွင့္ စာရင္းစနစ္မ်ားတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ သတင္းမ်ားရယူဖလွယ္ျခင္းသည္ ရွဳပ္ေထြးေသာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာ လြယ္ကူေသာ အေထာက္အကူမ်ားစြာကိုေပးပါသည္။ထိေတြ႔မွဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္း

 • ထိေတြ႔လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္႔ရဲ့ မွတ္တမ္း နွင့္ အစီစင္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာ၏မွတ္တမ္းစာ၊ ပံုမ်ားနွင့္ X-Ray မ်ားအားလည္း လွည္႔ပတ္ ဆြဲယူၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာလည္ပတ္သူ ဧည္႔သည္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း လက္ကေလးျဖင္႔ ေရြ႔ျပီးၾကည္႔ပါ။


အခက္ခဲမရိွေသာ အစဥ္အစီေရးဆြဲျခင္း

သင္ဟာ ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Gloco သည္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အလြယ္တကူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 • ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံ၏အခန္းထဲ၌ ရိုးရွင္းေသာ တပ္ဆင္မွဳကိုျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း
 • အမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာအခန္းတြင္းမ်ား၌ သင္႔ေတာ္သလိုတပ္ဆင္နိုင္ျခင္း
MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္း

MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည္႔ ထုတ္လုပ္မွဳစံနွန္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ေဆး၏အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား
 • အတုအပမွသတိေပးျခင္း
 • က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတုမ်ား၏ တန္ျပန္အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳ
 • ေဆးတုမ်ားေၾကာင္႔ ေသြးမသန္႔ရွင္းျဖစ္ျခင္း

ထူးျခင္းသည္႔ လကၡဏာမ်ားမွာ


လူနာနွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • လူနာမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ အာမခံ စေသာစာရင္းမ်ား
 • နိုင္ငံတကာလက္ခံနိုင္ေသာ ထူျခား ေဆးမွတ္တမ္း ID မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
 • လူနာ၏အတြင္းေရးျဖစ္ေသာ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္နွင့္ လိပ္စာမ်ား

ရက္ခ်ိန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

 • ေဒါက္တာနွင့္ လူနာၾကား၌ထိပ္တိုင္းရင္ဆိုင္မွဳမရိွေဆာင္၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း
 • လူနာအတြက္ ရက္သတ္မွတ္ေပးျခင္း
 • ေဒါက္တာ၏အခ်ိန္ဇယားမ်ား
 • ေဒါက္တာ၏အလုပ္ခ်ိန္မ်ား
 • လူနာ၏ရက္ခ်ိန္းမ်ားအား အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊
 • လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းနွင့္ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း

လူနာကုတင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း

 • အုပ္စုခြဲျခင္းမ်ားအား
  • အေဆာက္အအံုအလိုက္၊ အထပ္အလိုက္၊ ကုတင္အလိုက္၊ အိပ္ခန္းအလိုက္၊ အိပ္ယာအလိုက္
  • အိပ္ယာမ်ားအားခြဲေ၀ေပးျခင္း
  • အိပ္ယာေျပာင္းျခင္းအား လက္ခံျခင္း
  • အိပ္ယာမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းအား လိုက္လံရွာေဖြနိုင္ျခင္း

ေငြစာရင္း

 • ေယဘုယ စာရင္းခ်ဳပ္
 • ေငြစာရင္းလက္ခံနိုင္ျခင္း
 • ေငြစာရင္းေပးေခ်နိုင္ျခင္း
 • ေဒါက္တာ၏အလုပ္ခ်ိန္မ်ား
 • ေငြေရးေၾကးေရး အစီရင္ခံစာမ်ား

စာရင္းအေသးစိပ္ျပဳစုျခင္း

 • သိုေလွာင္ရံုရိွပစၥည္းစာရင္း၊ လက္၀ယ္ရိွပစၥည္းစာရင္း
  • ကုန္စည္နည္းပါးခ်ိန္၌သတိေပးျခင္း
  • ၀ယ္သူေသာပစၥည္းနွင့္ ကုန္က်စရိတ္အား ခ်ိန္ကိုက္ေပးျခင္း
  • ၀ယ္သူေသာပစၥည္းနွင့္ ကုန္က်စရိတ္အား ခ်ိန္ကိုက္ေပးျခင္း
  • မွာယူထားေသာ ကုန္စည္မ်ားအား ေငြေပးေခ်ျခင္း
  • ကုန္စည္ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းနွင့္ ညိွနုိင္းျခင္း

ေဆးဆိုင္မ်ား

 • တိက်မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္၌ ေဆးဆိုင္မ်ားသို႔ ေဆးညႊန္႔မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း
 • ေဆးစာရင္းနွင့္ ကိုယ္စားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 • လူနာမ်ားမွ၀ယ္ယူထားေသာ ေဆးဆိုင္၏ ေငြျဖတ္ပိုင္းမ်ား
 • MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ထားျခင္း
 • ကုန္စည္ပစၥည္းနည္းပါးလာသည္နွင့္အမွ် သတိေပးျခင္း

ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား

 • ဌာနအသီးသီးမွ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား (MR)အား စုေဆာင္းေပးျခင္း
 • MR အခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ေနရာမွခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း (သို႔) သီးျခားစီကိုင္သြယ္ျခင္းအား ေရြးခ်ယ္နိုင္ျခင္း
 • ေနရာအသီးသီးမွ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္သံုးစြဲနိုင္ျခင္း၊ MR အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲေ၀ ဖလွယ္ရယူနိုင္ျခင္း
 • လူနာမ်ား၏ MR ေနာက္ေၾကာင္းအား အလြယ္တကူျပန္လည္ရယူနိုင္ျခင္း
 • ထိပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမအျပင္ဘက္မွ ကိုင္သြယ္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း

ကြန္ျပဴတာစက္ကိရိယာမ်ားထိပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

 • အသံုးျပဳသူအဆင့္လုံျခံဳေရး
 • စက္ကိရိယာ စစ္ေဆးေရးေျခရာခံလိုက္ျခင္း
 • စက္ကိရိယာ၏ခြ်င္းယြင္းခ်က္ မွတ္တမ္း

ဘားကုတ္ (Barcode)

 • လူနာ၏နမူနာနွင့္ဆက္စပ္ျခင္း
 • လူနာ၏ခြဲစိပ္ခန္း၊ ဓါတ္မွန္၊ အမွတ္စဥ္မ်ား
 • စာရြက္စာတမ္းနွင့္ မွတ္ပံုတင္နမူနာမ်ား

လူနာ၏ဘားကုတ္ (Barcode) လကၡဏမ်ား

 • လူနာ၏မွတ္တမ္းသို႔ ခ်က္ျခင္း၀င္ေရာက္နိုင္ျခင္း
 • လူနာအားအတည္ျပဳေပးျခင္း
 • လူနာ၏လံုျခံဳေရးတိုးတက္လာျခင္း
 • ျမန္ဆန္ေသာ အပ္ႏွံျခင္းနွင့္ ကုသျခင္း

တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • ေဒါက္တာအမ်ားအျပားေစာင့္ဆိုင္းေနမွဳအား အကူအညီေပးျခင္း
 • လူနာမ်ား၏ တိက်မွန္ကန္ေသာ ေစာင္႔ဆိုင္းေနမွဳအေျခအေန
 • LCD TV တိက်မွန္ကန္စြာ ခင္းက်င္းျပသေနမွဳ (အျခားေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းရိွသည္)

ခြဲစိတ္ကုသေဆာင္

 • ခြဲစိတ္ကုသမွဳဆိုင္ရာ၊ ထံုေဆးနွင့္ေမ့ေဆးဆိုင္ရာ၊ ခြဲစိ္တ္ေဆာင္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး နားလည္စရာအေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား။
 • ခြဲစိတ္ေရးရာ၌ လိုအပ္ေသာ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ၊
  • ခြဲစိတ္ေရးအသင္းအဖြဲ႔
  • ခြဲစိတ္ရာ၌ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
  • ေဆးခန္း၌လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
  • ခြဲစိတ္ေရးမတိုင္မီွနွင့္ ခြဲစိတ္အျပီး အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား
 • ေငြျဖတ္ပိုင္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း
 • လူနာေဆာင္၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္ခန္း၊ ေဆးခန္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း

အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား မွာယူရာ၌ စံနွဳန္း

 • ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ေဆးခန္း၊ ဓါတ္မွန္ပညာမ်ား လိုအပ္ျခင္း
 • ဓါတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္ျခင္း ရလဒ္မ်ားေရးသြင္းျခင္း
 • ဓါတ္မွန္ စမ္းသပ္ရိုက္ကူးျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားေရးသြင္းျခင္း

အစားအေဆာက္ဆိုင္ရာ

 • အစားအေသာက္အား ေဒါက္တာမွ သတ္မွတ္ေပးျခင္း
 • မီးဖိုေဆာင္၏ အလိုအေလ်ာက္ လည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ ညႊန္ၾကားခ်က္
 • အစားအေသာက္မ်ားအား စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္နိုင္ေစရန္ လမ္းညႊန္
 • ကုန္က်ေငြစာရင္း ျဖတ္ပိိုင္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း

ပံုရိပ္မ်ား ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း

 • ခႏၵာကိုယ္စစ္ေဆးျခင္း (Endoscopy)၊ ခႏၡာကိုယ္အား လွိဳင္းျဖင့္ တိုင္းတာ စစ္ေဆးျခင္း ( Ultrasound) နွင့္ Ultrasoud အား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ နွလံုး၏ပံရိပ္အား ဖမ္းယူျခင္း
 • Video မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ Videio အက်ည္းခ်ဳပ္ျဖင့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းယူျခင္း
 • အျပင္၌ ဓါတ္ပံု (ပံုရိပ္) စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း
 • အစီရင္ခံစာအား ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း
 • လူနာအလည္အပတ္အား နွိဳင္းယွဥ္ျပသျ္ခင္း
 • လူနာ၏ ေဆးမွတ္တမ္းအား ေစာင့္ၾကည္႔ျခင္း

လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

 • Online မွတဆင့္ အခ်ိန္မရြး၊ ေနရာမေရြး ခက္ခဲ (အေရးေပၚ) မွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည္႔ရွဳနိုင္ျခင္း
 • ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအား တိုးပြါးေစျခင္း
 • ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ပံ့ပိုးမွဳရိွျခင္း

ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ ရယူရန္ အခြင့္အေရးမ်ား

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွဳအား ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း
 • စီမံခန္႔ခြဲမွဳအား ရယူျခင္း
 • လွဳပ္ရွားမွဳအား ရယူျခင္း

လစာမ်ားထုတ္ေပးျခင္း

 • အလိုအေလ်ာက္ လစာထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း၌ အေထာက္အကူျပဳျခင္း
 • အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူူတည္ျပီး လစာမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ျဖတ္ေတာက္နိုင္ျခင္း
 • လူသားမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ား ရွာေဖြနိုင္ျခင္း

မူပိုင္ထုပ္ေ၀ခြင့္@ 2015-2010. အခြင့္အေရးအားလံုး ကန္႔သတ္ထားသည္။