သြားဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနိဒါန္း

သင္၏ေဆးရံုအတြက္လိုအပ္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးအကူအညီနွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းပညာသည္ Gloco သြားဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္သာျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္လည္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ တန္းစီေစာင္႔ဆိုင္းျခင္းနွင့္ ေခၚယူမွဳမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးနွင့္ စိတ္အခ်ရဆံုး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Gloco သြားဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးစနစ္သည္ ေဆးရံုလုပ္ငန္းရွဳေထာက္အတြက္ နည္းပညာဆိုရာ တီထြင္မွဳအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေဆးရံုလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အရည္အေသြးေကာင္း၊ ျပည္႔စံုမွန္ကန္မွဳအရိွဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

Gloco သည္လည္း ၁၈ နွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးမွဳတြင္ ထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ နိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ မ်ားစြာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသလို၊ ၄င္းသည္လည္း Malaysia’s Ministry of Health (MOH) ၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။DIS Network တပ္ဆင္ျခင္း

ယေန႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာင္းမြန္ေသာေခတ္တြင္ သတင္းမ်ားဖလွယ္နိုင္ျခင္းသည္ အၾကိဳးမ်ားစြာရရိွပါသည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိလ္ေရးနွင့္ စာရင္းစနစ္မ်ားတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ သတင္းမ်ားရယူဖလွယ္ျခင္းသည္ ရွဳပ္ေထြးေသာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာ လြယ္ကူေသာ အေထာက္အကူမ်ားစြာကိုေပးပါသည္။ထိေတြ႔မွဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္း

 • ထိေတြ႔လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္႔ရဲ့ မွတ္တမ္း နွင့္ အစီစင္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာ၏မွတ္တမ္းစာ၊ ပံုမ်ားနွင့္ X-Ray မ်ားအားလည္း လွည္႔ပတ္ ဆြဲယူၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာလည္ပတ္သူ ဧည္႔သည္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း လက္ကေလးျဖင္႔ ေရြ႔ျပီးၾကည္႔ပါ။


လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ (အခက္ခဲမရိွေသာ) တပ္ဆင္ျခင္း

တကယ္လို႔ သင္ဟာ ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း GLOCO သည္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိိုင္း ျဖည္႔ဆည္းပါသည္။

 • LAN, WAN ႏွင့္ Cloud မ်ားတပ္ဆင္ရာ၌ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ တပ္ဆင္ျခင္း
 • အတိုင္ပင္ခံအမ်ားျဖင့္ ဖြဲဲ႔စည္းထားေသာ အခန္းမ်ား၌ တပ္ဆင္နိုင္ျခင္း
MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္း

MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည္႔ ထုတ္လုပ္မွဳစံနွန္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ေဆး၏အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား
 • အတုအပမွသတိေပးျခင္း
 • က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတုမ်ား၏ တန္ျပန္အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳ
 • ေဆးတုမ်ားေၾကာင္႔ ေသြးမသန္႔ရွင္းျဖစ္ျခင္း

ထူးျခင္းသည္႔ လကၡဏာမ်ားမွာ


လူနာ၏ သြားဘက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား

 • “Point & Click”နွင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ လက္ေရး ဇယားကြက္ (လူၾကီးပိုင္းသြားမ်ားနွင့္ ကေလးသြားမ်ား)
 • လူနာ၏သြားမွတ္တမ္း နွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္း
 • လူနာ၏သြား ဓါတ္ပံုမ်ားနွင့္ X-Ray ပံုရိတ္မ်ား
 • ခံတြင္း က်န္းမာေရးနွင့္အေျခအေနနွင့္ DMFX
 • စိုးရိမ္ရအေျခအေနအား စစ္ေဆးျခင္း
 • ခံတြင္း ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ခံတြင္းကုသျခင္း
 • ခံတြင္းခြဲစိပ္ေရး၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးနွင့္ သြားျပဳျပျခင္း
 • သြားအစားထိုးနွင့္ သြားစိုက္ျခင္း

သြားအစားထိုးနွင့္ သြားစိုက္ျခင္း

 • လူနာမ်ား သီးသန္႔ခြဲရာ၌ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသြင္ျပင္
 • ကုသျခင္း အတည္ျပဳျခင္းလကၡဏာ
 • ေလ့လာေရး သတ္မွတ္ပန္းတိုင္တစ္ခုအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆင့္သတ္မွတ္ တင္ျပျခင္းစနစ္
 • ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အထူးအားသန္ခ်က္နွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း
 • သင္ၾကားေရးဆရာ တစ္ဦးမွ ျပီးစီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ စာအုပ္အား ေက်ာင္းသားက အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း

ေဆးခန္းနွင့္ ေဆးညႊန္႔

 • ေဆးေဖာ္စပ္သူနွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း
 • ကုန္ပစၥည္းကုန္နီးအခ်ိန္၌ အခ်က္ျပျခင္း ( သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္မတိုင္မွီ အဆင့္ (၅)ဆင့္ ထားရိွျခင္း
 • အလိုအေလ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အမ်ိဳးအမည္ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပံုနွိပ္ျခင္း
 • ေဆးတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ မတည္႔သည့္ေဆးမ်ားခြဲျခားျခင္းနွင့္ ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ား
 • ေဆးညႊန္႔စာရြက္အား ထုတ္ေ၀ျခင္း

အစိုးရဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပံုစံ
 • ICD-10 Statistical အစီရင္ခံျခင္း
 • ေဆးျဖန္႔ျဖဴးျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ား
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစေသာ ေဆးမ်ားအား အစီရင္ခံျခင္း

လူနာ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

 • လူနာ နွင့္ လူနာဓါတ္ပံုအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း
 • လူနာ၏ မတည္႔သည႔္အရာမ်ား
 • လူနာ၏ေျပာင္းလဲလာမွဳ မွတ္တမ္းအက်ည္းခ်ဳပ္
 • လူနာအမ်ိဳးအစားလိုက္ စာရင္းအား ထုတ္ယူျခင္း
 • ကုန္ပစၥည္းမ်ား မွာယူျခင္း
 • လူနာ၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံမွတ္တမ္း

ပထမ(မူလတန္း)အဆင့္ ေစာင့္ေရွာက္မွဳ အစီရင္ခံစာမ်ား

 • ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ( မူလတန္းနွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား)
 • နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ
 • သူနာျပဳ
 • ရံုးထိုင္
 • လူၾကီးပိုင္း (၀ါရင္႔ နိုင္ငံသား)

တန္းစီေစာင္႔ဆိုင္းျခင္း ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • သြားဆရာ၀န္မ်ားအား တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းျခင္း
 • လူနာမ်ား၏ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်ိန္၌ တန္းစီေနျခင္းအေျခအေန
 • LED TV ျဖင့္ တဆက္တည္း တန္းစီျခင္းအား ျပသျခင္း (အေျခအေနအရ)

ကုန္က်ေငြစာရင္းစာရြက္နွင့္ တိုင္ပင္ညိွနိွဳင္းျခင္း

 • ပံုကပ္နံရံ ကုပၼဏီမ်ားနွင့္ လူနာ၏ေငြေရးေၾကးေရးမ်ား
 • လူနာ၏အေၾကြး ျမင့္တက္လာျခင္း သတိေပးခ်က္
 • လက္ခံျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားနွင့္ account မ်ား လက္ခံနိုင္ျခင္း
 • Medisave ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း (စဂၤပူနိုင္ငံအတြင္းသာ)

ရက္ခ်ိန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • ရက္ခ်ိန္း TV ဖန္သားေပၚ၌ လူနာ၏ ဓါတ္ပံုေပၚေနျခင္း
 • MS Outlook ျဖင့္ SMS သတိေပးစနစ္တပ္ဆင္ထားျခင္း
 • စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ Drag and Drop” စနစ္ျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေန႔ရက္၊ လ နွင့္ ေဒါက္တာျဖင့္ ခ်ိန္ညိွေပးျခင္း
 • အေထာက္အပံ့ေန႔ရက္၊ ရက္သတ္သပၸတ္နွင့္ လအား ၾကည္႔ျမင္နိုင္ျခင္း

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အစီရင္ခံစာမ်ား

 • အဖြဲ႔အစည္းလွဳပ္ရွားမွဳ
 • နွစ္၀က္နွင့္ တစ္နွစ္တစ္ခါ မူၾကိဳကေလးမ်ားအား လည္ပတ္ျခင္း
 • ဆားေကြ်းျခင္းလွဳပ္ရွားမွဳ

SMS သတိေပးျခင္း

 • အလိုအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ SMS မွတဆင့္ သတိေပးျခင္း (SMS modern နွင့္ Sim Card လိုအပ္ပါသည္။)
 • လူနာမ်ားအား အုပ္စုလိုက္ SMS ပို႔ျခင္း
 • ၾကိဳတင္ SMS သတိရမိျခင္း

စက္ကိရိယာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • အသံုးျပဳသူအဆင့္ လံုျခဳံေရး
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ SQL Database
 • စက္ (system) backup

ဓါတ္ပံုဖိုင္မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • သြားဘက္ဆိုင္ရာ လူနာမ်ား၏ သြားပံုမ်ား၊ မွတ္စုေဟာင္းမ်ားနွင့္ X-Ray ပံုရိပ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း
 • သြားပံုမ်ားအား နွဳိင္းယွဥ္နိုင္ျခင္း (ပံုေဟာင္းနွင့္ ပံုသစ္မ်ား)
 • Scanner နွင့္ တိုက္ရိဳက္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း

- အထူးျပဳ (ကု)၏ အစီရင္ခံစာမ်ား

 • သြားျပဳျပင္ေရး
 • သြားဖံုးကုသေရး
 • ကေလးငယ္ကုသေရး
 • ခံတြင္းေရာဂါရွာေဖြေရးနွင့္ ကုသေရး
 • ျပန္လည္အစားထိုးကုသေရး

ကုသျခင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းလုပ္ငန္း

 • သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံသမိုင္းအား စုေဆာင္းျခင္း
 • လူနာကုသရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း
 • ကုသမွဳစာရင္းနွင့္ တာ၀န္ေရးဆြဲျခင္း
 • သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဓါတ္ခြဲခန္းနွင့္ ေရဒီယိုနည္းပညာသံုးပစၥည္းအစီစဥ္

မူပိုင္ထုပ္ေ၀ခြင့္@ 2015-2010. အခြင့္အေရးအားလံုး ကန္႔သတ္ထားသည္။