အထက္ပါစနစ္သည္ သင္၏လုပ္ငန္းအ ဆင့္ဆင့္အတြက္ထားေသာစီမံခန္႔ခြဲမွဳ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ ကင္ဆာကုသေေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေနာက္ဆံုးေသာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာနွင့္ အေကာင္းဆံုး သတင္းေပး နည္းပညာျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မလိုအပ္ေသာ အဆင္မေျပမွဳ (အခက္အခဲမ်ား)ျဖစ္ေသာ၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေဆးမွတ္တမ္းစာမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေဆးညႊန္႔မ်ား၊ တန္းစီျခင္းနွင့္ ေခၚယူျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ Gloco OIS ၏လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္းသည္ သင့္ေဆးခန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္၊ မွန္ကန္မွဳအရိွဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Gloco သည္လည္း ၁၈ နွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၌ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးမွဳတြင္ ထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ နိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ မ်ားစြာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသလို၊ ၄င္းသည္လည္း Malaysia’s Ministry of Health (MOH) ၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။OIS Network တပ္ဆင္ျခင္း

ယေန႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာင္းမြန္ေသာေခတ္တြင္ သတင္းမ်ားဖလွယ္နိုင္ျခင္းသည္ အၾကိဳးမ်ားစြာရရိွပါသည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိလ္ေရးနွင့္ စာရင္းစနစ္မ်ားတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ သတင္းမ်ားရယူဖလွယ္ျခင္းသည္ ရွဳပ္ေထြးေသာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာ လြယ္ကူေသာ အေထာက္အကူမ်ားစြာကိုေပးပါသည္။ထိေတြ႔မွဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္း

 • ထိေတြ႔လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္႔ရဲ့ မွတ္တမ္း နွင့္ အစီစင္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာ၏မွတ္တမ္းစာ၊ ပံုမ်ားနွင့္ X-Ray မ်ားအားလည္း လွည္႔ပတ္ ဆြဲယူၾကည္႔ရွဳပါ။
 • လူနာလည္ပတ္သူ ဧည္႔သည္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း လက္ကေလးျဖင္႔ ေရြ႔ျပီးၾကည္႔ပါ။


လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ (အခက္ခဲမရိွေသာ) တပ္ဆင္ျခင္း

တကယ္လို႔ သင္ဟာ ပုဂၢလိကအတိုင္ပင္ခံေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း GLOCO သည္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိိုင္း ျဖည္႔ဆည္းပါသည္။

 • LAN, WAN ႏွင့္ Cloud မ်ားတပ္ဆင္ရာ၌ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ တပ္ဆင္ျခင္း
 • အတိုင္ပင္ခံအမ်ားျဖင့္ ဖြဲဲ႔စည္းထားေသာ အခန္းမ်ား၌ တပ္ဆင္နိုင္ျခင္း
MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္း

MIMS စုေပါင္းတပ္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည္႔ ထုတ္လုပ္မွဳစံနွန္းမ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
 • ေဆး၏အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား
 • အတုအပမွသတိေပးျခင္း
 • က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတုမ်ား၏ တန္ျပန္အၾကိဳးသက္ေရာက္မွဳ
 • ေဆးတုမ်ားေၾကာင္႔ ေသြးမသန္႔ရွင္းျဖစ္ျခင္း

ထူးျခင္းသည္႔ လကၡဏာမ်ားမွာ


ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါရွာေဖြေရး

 • ဓါတုနည္းျဖင့္ ေရာဂါကုသျခင္း
 • Chemo Pro Forma

တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

 • ဆရာ၀န္ အေျမာက္အမ်ား၏ေစာင့္ဆိုင္းတန္းစီျခင္းအား အကူအညီေပးျခင္း
 • လူနာမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ တန္းစီျခင္းအေျခအေနမ်ား
 • LED TV ျဖင့္တန္းစီနည္းအား ျပသေနျခင္း

ေရာဂါရွာေဖြျခင္းနွင့္ အဆင့္ခြဲျခားျခင္း

 • ေဆးေဖာ္စပ္ျခင္းနွင့္ စီမံမွဳ
 • ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ အဆင့္အား ခြင့္ျပဳျခင္း
 • ေရာဂါရွာေဖြျခင္းအား တိုင္းတာျခင္း
 • ေရာဂါရွာေဖြျခင္းအား မွတ္တမ္းယူျခင္း

ကုသေရးအစီအမံေရးဆြဲျခင္း

 • ခြဲစိပ္ေရးအခ်ိန္ဇယား၊ ဓါတုနည္းျဖင့္ကုသျခင္းနွင့္ ေရဒီယို သရဖီနည္းျဖင့္ကုသျခင္း

- သူနာျပဳမ်ား၏အပိုင္း

 • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဇယားကြက္
 • သူနာျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေျဖဆိုျခင္း
 • စစ္ေဆးေျဖဆိုျခင္း နွင့္ ၾကားျဖတ္၀င္ေရာက္ျခင္း
 • လူနာ Label printing
 • သူနာျပဳ မွတ္တမ္း

Radiation ျဖင့္ေရာဂါရွာေဖြျခင္း

 • Radiation ၏ေဆးညႊန္႔
 • ကုသျခင္းအစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
 • ကုယူနိုင္ျခင္း (simulation)

- လူနာမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

 • လူနာမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရာ၌ ၄င္းတို႔၏ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ကုပၼဏီနွင့္ အာမခံအေသးစိပ္
 • ထူးျခား ေဆးမွတ္တမ္း ID ျပဳလုပ္ေပးျခင္း (နိုင္ငံတကာ လက္ခံနိုင္ေသာ ပံုစံ)
 • လူနာ၏ အတြင္းေရးျဖစ္ေသာ မွတ္ပံုနံပါတ္၊ နာမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္နွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ

ရက္ခ်ိန္း သတ္မွတ္ စီမံေရး

 • လူနာနွင့္ ဆရာ၀န္အၾကား ထိပ္တိုင္း ရင္ဆိုင္မွဳအား ဖယ္ရွားျခင္း
 • လူနာအတြက္ ရက္ခ်ိန္းမ်ား
 • လက္ခံရရိွေၾကာင္း အစီရင္ခံစာနွင့္ account မ်ား ရယူနိုင္ျခင္း
 • ဆရာ၀န္မ်ား၏ အလုပ္လုပ္အခ်ိန္မ်ား
 • လူနာမ်ား၏ ရက္ခ်ိန္းမ်ားအား အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းနွင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း
 • SMS သတိေပးျခင္း

ေငြစာရင္း account

 • ေယဘုယ စာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္
 • ေငြစာရင္း ရယူနိုင္ျခင္း
 • ေငြစာရင္း ေပးသြင္းနိုင္ျခင္း
 • ေငြေရးေၾကးေရး အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း (လက္က်န္ေငြ၊ စမ္းသပ္ေငြ လက္က်န္၊ စသျဖင့္)

- HL7 မ်က္နွာစံု စက္ကိရိယာ

 • ဓါတ္ခြဲခန္းစနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း
 • ေရဒီိယို နည္းစနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း

ေဆးဆိုင္

 • ေဆးခန္းအတြက္ ေဆးညႊန္႔နွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ Online မ်ား
 • လူနာမ်ားအား အုပ္စုလိုက္ SMS ပို႔ျခင္း
 • လူနာမ်ား၏ ေဆး၀ယ္ရာ၌ အ၀င္နွင့္ အထြက္ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း
 • MIMS ေပါင္းစပ္ထားျခင္း
 • ကုန္းပစၥည္းကုန္ခါနီးတြင္ အခ်က္ေပးျခင္း

ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား

 • ဌာနအသီးသီးမွ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား (MR)အား စုေဆာင္းေပးျခင္း
 • MR အခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ေနရာမွခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း (သို႔) သီးျခားစီကိုင္သြယ္ျခင္းအား ေရြးခ်ယ္နိုင္ျခင္း
 • ေနရာအသီးသီးမွ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္သံုးစြဲနိုင္ျခင္း၊ MR အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲေ၀ ဖလွယ္ရယူနိုင္ျခင္း
 • လူနာမ်ား၏ MR ေနာက္ေၾကာင္းအား အလြယ္တကူျပန္လည္ရယူနိုင္ျခင္း
 • ထိပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမအျပင္ဘက္မွ ကိုင္သြယ္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း

ကုတင္ (န႔အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)

 • ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစားခြဲျခားနိုင္သည္:
  • အခန္း
  • အိပ္ယာ
 • OIS ပံုရိပ္မ်ား နိွဳင္းယွဥ္ျခင္း (မူလပံုနွင့္ ယခုပံု)
 • အိပ္ယာ ေနာက္ခံသမိုင္းမ်ားအား ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ျခင္း

လက္က်န္ပစၥည္းစာရင္း

 • ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္ စစ္စိေရး အေသးစိပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ပါ၀င္သည္:
  • လက္က်န္ကုန္စည္
  • ကုန္ခါနီးျဖစ္ေသာ ကုန္စည္
  • မွာယူရန္လိုအပ္ေသာ ကုန္စည္
  • ကုန္စည္ လႊဲေျပာင္းျခင္းနွင့္ ညိွနွိဳင္းျခင္း

ဘားကုတ္ (Barcode Label)

 • OIS ေနာက္ေၾကာင္းသမိုင္း စုေပါင္းျခင္း
 • လူနာကုသျခင္းအား ေတာင္းဆိုျခင္း
 • စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ နမူနာအမွတ္အသားျပျခင္း

လူနာ၏ ဘားကုတ္ (Barcode WristBand)

 • လူနာမွတ္တမ္းအား ခ်က္ျခင္းကိုင္သြယ္နိုင္ျခင္း
 • လူနာအားအတည္ျပဳျခင္း
 • လူနာ၏လံုျခံဳေရးအား တိုးျမွင့္ထားျခင္း
 • လွ်င္ျမန္ေသာ အပ္နွံျခင္း (မွတ္ပံုတင္ျခင္း) နွင့္ ကုသျခင္း

ခြဲစိပ္ေရး အေဆာင္

 • ခြဲစိတ္ေရး၊ ေမ႔ေဆးသံုးစြဲျခင္းနွင့္ ခြဲစိတ္ေရးအေသးစိပ္အား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
 • လက္က်န္ပစၥည္း စိစစ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ
  • ခြဲစိပ္ေရးဆရာ၀န္မ်ားအသင္း
  • လက္က်န္ကုန္စည္
  • ကုန္စည္အခ်က္ျပ (ကုန္ခါနီး)
  • ခြဲစိတ္္ေရးမတိုင္မွီနွင့္ အျပီးအေသးစိပ္မ်ား
 • ေငြျဖတ္ပိုင္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း
 • အိပ္ခန္း၊ သိုေလွာင္ခန္း၊ ေဆးခန္းမ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း

စက္ကိရိယာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

 • OIS ေနာက္ခံသမိုင္း စုေပါင္းျခင္း
 • ေတာင္းဆိုထားေသာ လူနာအားကုသျခင္း
 • စက္ကိရိယာ ခြ်င္းယြင္းခ်က္

ခြဲစိပ္ေရးအေဆာင္

 • ဓါတ္ခြဲခန္း၊ ေဆးခန္းနွင့္ ေရဒီယိုနည္းပညာသံုးကိရိယာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး လိုအပ္ေသာ အမိန္႔အာဏာသံုးပိုင္ခြင့္
 • ဓါတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္မွဳအေျခအေန
 • ေရဒီယိုနည္းပညာသံုး စမ္းသပ္မွဳအေျခအေန
 • ဓါတုေဗဒသံုး ကုသျခင္းအေျခအေန

အစားအေသာက္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး

 • OIS ေနာက္ခံသမိုင္းအား စုေပါင္းျခင္း
 • အလိုအေလ်ာက္လည္ပတ္နိုင္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္လမ္းညႊန္
 • အစားအေသာက္ ေရြးခ်ယ္မွဳျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း
 • ေငြျဖတ္ပိုင္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း

ပံုရိပ္မ်ား (ဓါတ္ပံု)၀န္ေဆာင္မွဳ

 • ခႏၵာကိုယ္စစ္ေဆးျခင္း၊ Ultrasound နွင့္ ၄င္း Ultrasound အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ နွလံုးပံုရိုက္ကူးျခင္း
 • Video မွတ္တမ္းယူျခင္း၊ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းရိုက္ယူျခင္း
 • ဓါတ္ပံုတမ္းတမ္းအား ျပင္ပ၌ စစ္ေဆးျခင္း
 • လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
 • လူနာဧည္႔သည္မ်ားအား နွိဳင္းယွဥ္ျခင္း
 • လူနာ၏ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားအား ေလ႔လာျခင္း

တာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ အက်ည္းခ်ဳပ္

 • အေရးေပၚအစီရင္ခံစာမ်ားအား အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရွဳျမင္နိုင္ျခင္း
 • PDA သို႔မဟုတ္ အျခားကိရိယာမ်ားျဖင့္ Internet ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ျခင္း
 • ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳတိုးပြါးျခင္း
 • ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ ေပးေခ်ေငြပမာဏ

 • လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကံ႔ၾကာမွဳအား ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း
 • ေပးေခ်မွဳ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 • ေပးေခ်မွဳအေျခအေန

- လစာထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း

 • အလိုအေလ်ာက္ေပးေခ်မွဳလုပ္ငန္းစဥ္
 • လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မွဳအေပၚ အေျခအေနအရ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္း
 • လုပ္သားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္း

မူပိုင္ထုပ္ေ၀ခြင့္@ 2015-2010. အခြင့္အေရးအားလံုး ကန္႔သတ္ထားသည္။