Connect Socially

GLOCO စနစ်တွေ

စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမွဳပံုစံတစ္ခု

စိမ္ေခၚမွဳမ်ားနွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ လွ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ရာ၌လြယ္ကူျခင္း

GLOCO HIS

GLOCO ဆေးရုံသတင်းအချက်အလက် စနစ္

GLOCO Dental

GLOCO သြားဘက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စနစ္

GLOCO OIS

GLOCO ကင်ဆာပြန်ကြားရေးစနစ်

GLOCO Medical

GLOCO ေဆးခန္းခန့္ခြဲေရး နည္းစနစ္မ်ား

GLOCO Dental

GLOCO သြားဘက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ္

GLOCO Paeds

GLOCO မိသားစု & ကလေးစီမံခန့်ခွဲမစနစ်

GLOCO O&G

GLOCO (O&G) စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ

GLOCO Aesthetics

GLOCO အလုျပဳျပင္ခြဲစိပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ

GLOCO Eye

GLOCO မ်က္လံုးကုသေရး စီမံခန္႔ခြဲမွဳစနစ
+
အသုံးပြုသူများသည်
အနှစ်
နိုင်ငံပေါင်း
စီမံကိန်းများ

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မွဳမ်ား

%
ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း
%
အေရာင္းျမွင္႔တင္ျခင္း
%
စုေဆာင္းမွဳ တိုးတက္လာျခင္း
%
အေရအေသြး ျမင္႔တက္လာျခင္း


ဘယ္႔ေၾကာင္႔ GLOCO

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခုတည္းအတြက္ တစ္ခါတည္းျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သင္႔၏ေကာင္းၾကိဳးအတြက္ အထူးစီမံထားပါသည္။
 • Customer Testimonails

  ၁၉၉၇ ကတည္းက က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းပံုစံအား ကြန္ပူတာနည္းပညာျဖင္႔ အေတြ႔အၾကံဳတိုးပြားလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

  ကြ်မ္းက်င္ေသာအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း
 • Customer Testimonails

  အမျိုးမျိုးသောအထူးကုမှဆရာဝန်များကတစ် panel ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတိုင်ပင်ခံတို့တွင်ဖြစ်ကြောင်း

  လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင္႔စီမံထားျခင္း
 • Customer Testimonails

  က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အျမင္႔ဆံုးအရည္အေသြး၊ နိုင္ငံတကာအဆင္႔မီွအျမင္႔ဆံုး အဆင္႔အတန္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွဳနွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညႊတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

  အရည္အေသြး အာမခံခ်က္
 • Customer Testimonails

  သင္႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္႔၀ေစရန္ စိတ္ေက်နပ္မွဳရိွရန္ နွစ္ရည္လေပါင္းမ်ားစြာၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္႔ အသံုးျပဳသူ သင္႔အတြက္ အဆင္ေျပေစပါသည္။ သင္႔အတြက္ အဆင္ေျပေစျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

  တန္ဖိုးတိုး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကြားဆက်ဆံရေး

ေစ်းကြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ထူးစမ္းမွဳေပါင္းမ်ားစြာရိွေနေသာ ေခတ္ကာလတစ္ခု၌ ေနထိုင္ၾကသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္မွဳနည္းပညာ (ICT) သည္လည္း အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ားကို ဖန္တီးေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ လူသားမ်ားနီးစပ္လာျခင္း၊ လူသားမ်ား၏ လိုအင္မ်ားအား နားလည္မွဳရိွလာျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌လြယ္ကူလာေစျခင္း၊ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားလာေစျခင္းနွင့္ လူသားတို႔၏အသက္မ်ား ကယ္ဆယ္နိုင္ျခင္း စသည္႔ေကာင္းၾကိဳးမ်ားလည္း ရလာပါသည္။ ေဆး၀ါးတိုးတက္မွဳအတြက္လည္း က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳ ယွဥ္ျပိဳင္လာၾကျခင္းသည္လည္း အဆံုးမသတ္ေတာ႔ျပီ။ ယေန႔ လူအမ်ားအျပားသည္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မွဳပန္းတိုင္အျဖင့္ ျပီးျပည္႔စံုျခင္း ရရိွနိုင္ရန္ (ICT) နည္းပညာမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကသည္။

HMS ေစ်းကြက္သည္ လူနာမ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ဦးစားေပးေနသေရြ႔႔ အေကာင္းျမင္၀ါဒရိွပါသည္။ Gloco သည္ ေအာင္ျမင္မွဳအတိုင္းအတာတစ္ခုရိွေနေသာ္လည္း အနာဂါတ္တြင္ ၾကံဳလာမည္႔ အခက္ခဲမ်ားအား ၾကိဳတင္သံုးသပ္ပါသည္။ ၄င္းအခက္ခဲမ်ားကို ေလ်ာ႔နည္းေစရန္

 • ၁၆ နွစ္ကာလအတြင္းရရိွခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳအားျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အဆင္ေျပစြာ အသံုုးျပဳေစေရး၊ ျပည္တြင္းဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားနွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္မွဳျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔အား အသားေပးသင့္သည္။
 • ေဆးပညာရွင္နွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ Gloco HMS သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေမ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားအား ျဖည္းဆည္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • Gloco လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ၄င္း၏အနွစ္သာရအား သိရိွျပီး သံုးစြဲသူမ်ား၏ ေတာင့္တခ်က္မ်ားအား ျဖည္းဆည္းေပးေစရန္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေလ႔လာသင္ယူေနပါသည္။
 • နိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးအဆင႔္ျဖစ္ေသာ (HL7 & DIMCOM) ကိုအသံုးျပဳရန္၊ က်န္းမာေရးနည္းပညာနွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ရမည္။ ွ

အကယ္၍သင္သည္ အစုရွယ္ယာ၀င္လိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ရန္investor@gloco.com

GLOCO ဖောက်သည်

ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အရည္အေသြးအား ပို၍တန္ဖိုးထားသည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ဆက္သြယ္ပါရန္

SINGAPORE OFFICE

GLOCO SINGAPORE PTE LTD
20 Maxwell Road, #09-01B Maxwell House, Singapore 069113.
Email : infoSG@gloco.com  |  Tel : 1800 888 6008
Fax : 65 - 65365835

MALAYSIA OFFICE

GLOCO MALAYSIA SDN. BHD
A-G-13A & A-01-13A, Block A, Merchant Square,
No.1, Jalan Tropicana Selatan 1,
PJU 3, 47410 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Email : infoMY@gloco.com  |  Tel : 1300 88 6008
Fax : 60 - 378830990

GLOCO MALAYSIA SDN. BHD
15, 2nd Floor, Persiaran Bayan Indah,
11900 Pulau Pinang, Malaysia.
Email : infoMY@gloco.com  |  Tel : 1300 88 6008
Fax : 60 - 378830990

INDONESIA OFFICE

GLOCO INDONESIA
Rukan The Fifty No. 7,
Jl. Arteri Kelapa Gading Kel. Pegangsaan 2,
Kelapa Gading - Jakarta Utara 25512.
Email : infoID@gloco.com


USA OFFICE

GLOCO CORPORATION LLC
135 Neery Road, Brevard, North Carolina, 28712-3151, USA.
Email : infoUS@gloco.com  |  Tel : 001(828) - 712 - 0168
Fax : 001(828) - 884 - 2299

CANADA OFFICE

GLOCORP
INC208 Queens Quay West, Suite 1810, Toronto,
Ontario M5J 2Y5, CANADA.
Email : infoCA@gloco.com  |  Tel : 001(416)368 - 1798
Fax : 001(416)368 - 1798

THAILAND OFFICE

GLOCO THAILAND CO., LTD
60/1 Monririn Building, Room A202,
2 Floor, Soi Phaholyothin 8, Phaholyothin Road,
Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
Email : infoTH@gloco.com
Gloco အား အခမဲ့ ေခၚဆိုခြင့္

Gloco ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအား ထိေတြ႔ခံစားနိုင္ရန္ အတိုင္ပင္ခံနွင္႔ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရက္ခ်ိန္းျပဳလုပ္ပါ။

Singapore 1 800 888 6008
Malaysia 1 300 88 6008မူပိုင္ထုပ္ေ၀ခြင့္@ 2015-2010. အခြင့္အေရးအားလံုး ကန္႔သတ္ထားသည္။